Aktualności

Ćwiczenia z zakresu sprzętu powodziowego
2012-11-21
 

 

W dniu 13.11.2012 odbyły się ćwiczenia z zakresu sprzętu powodziowego znajdującego się na wyposażeniu samochodu zakupionego z dotacji Unijnych. Grupa przećwiczyła rozkładanie wałów przeciwpowodziowych oraz sposoby ich zabezpieczania przed przesunięciem. Następnym tematem było prawidłowe użycie zestawu do ratownictwa lodowego. Omówiono także zasady BHP oraz sposoby użycia sani lodowych.

 

Zajęcia w Terenie
2012-07-26
 


Wizyta  w KP PSP w Pszczynie.

Poświęcenie i przekazanie OSP w Porąbce dwóch specjalistycznych samochodów ratownictwa technicznego
2012-06-26
 

 

W tym roku Dni Porąbki, które przypadły w dniach 23-24 czerwca, połączone zostały z uroczystym poświęceniem i przekazaniem OSP w Porąbce dwóch specjalistycznych samochodów ratownictwa technicznego. Jeden z nich -lekki samochód specjalistyczny z funkcją ratownictwa podczas klęsk powodzi wraz z wyposażeniem powodziowym w postaci pontonu motorowego hybrydy z wózkiem transportowym, zakupiony został ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013, Oś Priorytetowa II: Rozwój Społeczno-Gospodarczy; temat 3: Projekty sieciowe Programu.
W uroczystości, oprócz wielu znamienitych gości wzięli udział także przedstawiciele partnerskich gmin. Przy okazji wspólnego spotkania, OSP Turzovka również zaprezentowała specjalistyczne wyposażenie oraz samochód ratowniczy, jaki zakupiony został w ramach naszego wspólnego projektu. Obchody poświęcenia samochodów strażackich i sprzętu, uświetniła uroczysta, strażacka defilada.

 

Dostawa przewoźnego agregatu pompowego z napędem spalinowym wraz z wyposażeniem oraz dostawa specjalistycznych ubrań dla strażaków do pracy w wodzie
2012-06-26
 

W wyniku oszczędności poprzetargowych, jakie powstały w związku z postępowaniem na dostawę lekkiego samochodu ratownictwa technicznego, Gmina Porąbka ponownie ogłosiła przetarg do dodatkowe doposażenie OSP w Porąbce. Przedmiotem postępowania jakie w dniach 04.06.2012-12.06.2012 zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, była „dostawa przewoźnego agregatu pompowego z napędem spalinowym wraz z wyposażeniem oraz dostawa specjalistycznych ubrań dla strażaków do pracy w wodzie”. Projekt „Współpraca strażaków bez granic” jest realizowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013, Oś Priorytetowa II: Rozwój Społeczno-Gospodarczy; temat 3: Projekty sieciowe Programu

 

Ćwiczenia taktyczno-operacyjne w Porąbce.
2012-05-28
 

Od marca polsko-słowaccy strażacy pracowicie spędzają weekendy uczestnicząc we wspólnych ćwiczeniach taktyczno-operacyjnych realizowanych w Porąbce. Zajęcia przeciwpowodziowe prowadzone są w oparciu o przygotowane wcześniej

i specjalnie dostosowane do specyfiki projektu programy. W oparciu o zamierzenia programowe, ćwiczenia prowadzone były

na zbiorniku wodnym Porąbka w następującym zakresie:

- ratowanie i ewakuacja osób tonących oraz zagrożonych z powierzchni zbiornika wodnego,

- ratowanie zwierząt i mienia przy użyciu sprzętu pływającego oraz asekuracyjnego,
- sposoby dostarczania wody i żywności osobom odciętym od zaopatrzenia, przy użyciu sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej,
- współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi, - umacnianie wałów przeciwpowodziowych różnymi sposobami, przy użyciu sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej, - metody usuwania zatorów znajdujących się na mostach oraz ochrona brzegów rzeki przed niszczeniem, - prowadzenie działań pompowych, mających na celu likwidacje rozlewiska, - współdziałanie
z innymi służbami ratowniczymi, pomocniczymi oraz instytucjami rządowymi i samorządowymi, - prowadzenie działań
z ratownictwa wodnego i lodowego na terenie zbiornika wodnego Porąbka oraz zapoznanie z wyposażeniem służącym do prowadzenia tych działań, - likwidacja skutków wycieków substancji ropopochodnych na akwenie wodnym i zapoznanie
z wyposażeniem przeznaczonym do ich likwidacji.

 

Uroczystości w mieście Turzovka
2012-05-28
 

W dniu 19.05.2012r w partnerskim mieście Turzovka, odbyły się uroczystości związane ze świętem patrona strażaków – św. Floriana.

W tym roku, obchody połączone zostały z przekazaniem dla słowackiego partnera samochodu ratownictwa wraz ze specjalistycznym wyposażeniem, który zakupiony został w ramach projektu „Współpraca strażaków bez granic”.

Galeria znajduje się tutaj

Cykl szkoleń taktyczno-operacyjnych z zakresu ochrony przeciwpowodziowej
2012-03-06
 

Od października do grudnia 2012 r., w słowackim Mieście Turzovka odbył się cykl szkoleń taktyczno-operacyjnych z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, związanych z projektem pod nazwą „Współpraca strażaków bez granic” realizowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013, Oś Priorytetowa II: Rozwój Społeczno-Gospodarczy; temat 3: Projekty sieciowe Programu. W transgranicznych szkoleniach wzięły również grupy strażaków z Gmin Porąbka i Kozy. Ćwiczenia prowadzone były na biegnącej przez miasto Turzovka rzece Kysuce, która w ostatnich latach wykazywała się wzmożoną aktywnością powodziową. Zajęcia taktyczno-operacyjne związane były z następującą tematyką...

 

Przetarg na dostawę samochodu
2012-03-06
 

Pełna informacja o przetargu dostępna tutaj