Projekt „Współpraca strażaków bez granic” jest współfinansowany przez

Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- 

Republika Słowacka 2007-2013           

 

         W ramach transgranicznego projektu pn.: „ Współpraca strażaków bez granic” realizowanego po polskiej i słowackiej stronie pogranicza przez gminy: Porąbka, Turzovka i Kozy, od 2011 roku służby ratownicze realizowały cykl szkoleń praktycznych i taktyczno-operacyjnych w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. W Turzovce zajęcia odbywały się na rzece Kysuce, natomiast w Porąbce zlokalizowane zostały w przysiółku Kozubnik i w pobliżu zapory wodnej Porąbka. Tematyka zajęć w obu przypadkach dostosowana została do specyfiki obszaru obu gmin i prowadzona była w następujących zakresach: 

 - ratowanie i ewakuacja osób tonących oraz zagrożonych z powierzchni cieku wodnego,

 - ratowanie zwierząt i mienia przy użyciu sprzętu pływającego oraz asekuracyjnego,

 - sposoby dostarczania wody i żywności osobom odciętym od zaopatrzenia, przy użyciu sił  i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej,                                                                                    

 - umacnianie wałów przeciwpowodziowych różnymi sposobami, przy użyciu sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej,         

 - metody usuwania zatorów znajdujących się na mostach, 

 - ochrona brzegów rzeki przed niszczeniem ,

 - prowadzenie działań pompowych mających na celu likwidację rozlewiska,  

 - działania z ratownictwa wodnego i lodowego oraz zapoznanie z wyposażeniem służącym do prowadzenia tych działań,

 - likwidacja skutków wycieków substancji ropopochodnych na akwenie wodnym oraz zapoznanie z wyposażeniem przeznaczonym do ich likwidacji,

 - współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi.     

   

          Doskonalenie taktyczno-operacyjne oraz podniesienie poziomu wiedzy praktycznej dzięki uczestnictwu we wcześniejszym cyklu zajęć teoretycznych, to tylko część korzyści jakie strażacy mogli osiągnąć dzięki uczestnictwu w przedmiotowym projekcie. Istotną rolę odegrało tu dosprzętowienie jednostek straży pożarnej z Porąbki i Turzovki. Samochód IVECO DAILY, którym teraz dysponuje OSP Porąbka, jest lekkim pojazdem ratownictwa technicznego z możliwością wykonywania działań podczas klęsk powodzi, wyposażonym  w wysokociśnieniowy moduł gaśniczy ze zbiornikiem wody, oraz w moduł do ratownictwa powodziowego, w skład którego wchodzi: mobilny osuszacz przemysłowy, motopompa szlamowa, motopompa pływająca, zestaw węży oraz zapory przeciwpowodziowe do napełniania wodą. Łącznie z pojazdem, dostarczona została również lekka przyczepa transportowa wraz z pontonem ratowniczym z silnikiem spalinowym, oraz deska do ratownictwa lodowego. Oszczędności przetargowe, jakie powstały w wyniku postępowania na dostawę samochodu, dały możliwość zakupu dodatkowego wyposażenia w postaci przewoźnego agregatu pompowego z napędem spalinowym oraz niezatapialnych skafandrów do pracy w wodzie. Agregat z powodzeniem sprawdzi się przy podtopieniach i zalaniach terenów, a także może zostać wykorzystany do usuwania miejscowych zastojów wodnych powstałych po gwałtownych opadach. Przewoźny charakter urządzenia sprawia, iż błyskawicznie się rozkłada, a po dowiezieniu na miejsce agregat można uruchomić w ciągu kilku minut. Jest to niezwykle istotne podczas czynnej akcji powodziowej, kiedy to liczy się szybka interwencja i działanie służb ratunkowych.  Zakupione dodatkowo w ramach projektu niezatapialne skafandry, wykonane są ze specjalnej tkaniny zapobiegającej przemoczeniu, pozwalając tym samym zachować ciepłotę ciała oraz utrzymać użytkownika na powierzchni wody. Odzież ta doskonale sprawdza się również podczas pracy z pompą. Zakupiony sprzęt przyniesie wymierne korzyści po obu stronach pogranicza polsko-słowackiego, gdyż wykorzystywany będzie również w czasie wspólnych akcji ratunkowych, podczas działań służących zapobieganiu skutkom powodzi we wszystkich partnerskich gminach.  

 

Finansowanie Projektu:

Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym, całkowita wartość zadania wyniosła: 352.926,00 euro,   z tego na poszczególnych partnerów:

Gmina Porąbka (Partner Wiodący) – 186.010,00 euro (158.108,50 euro – 85% EFRR)

Miasto Turzovka (Partner Projektu 1) – 162.022,00 euro (137.718,70 euro - 85% EFRR)

Gmina Kozy (Partner Projektu 2 ) – 4.894,00 euro (4.159,90 euro – 85% EFRR)

Po zakończeniu realizacji projektu, całkowita wartość zadania wyniosła: 329.570,75 z czego kwota dofinansowania w ramach EFRR: 280.135,13 euro.