O nas

 

Projekt „Współpraca strażaków bez granic” jest realizowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2 Rozwój społeczno - gospodarczy, temat osi priorytetowej 3 Projekty sieciowe Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka na lata 2007 – 2013. Partnerami projektu są ze strony polskiej Gmina Porąbka i Gmina Kozy, a ze strony słowackiej Miasto Turzovka.

 
Projekt został przygotowany wspólnie przez partnerów projektu w ramach nowego obszaru współpracy jakim jest ochrona mieszkańców, turystów, gości przed zagrożeniami i skutkami katastrof naturalnych takich jak powodzie, wichury i inne zagrożenia. Gmina Porąbka i Gmina Kozy są miejscowościami pięknie położonymi na północnych krańcach Beskidu Małego charakteryzującymi się zróżnicowanymi walorami turystycznymi.
 
Jednakże, z uwagi na ukształtowanie terenu charakteryzujące się występowaniem zlewni górskich rzek i zbiorników wodnych istnieje jawne zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia, szczególnie w okresach topnienia śniegów, bądź wiosenno – letnich intensywnych deszczy. Zjawiska te mają co prawda lokalny zasięg, ale przebiegają bardzo intensywnie przez co powodują szczególnie duże szkody oraz zagrożenia bezpieczeństwa.
 
Podobnie sytuacja przedstawia się w Mieście Turzovka, położonym w pięknym krajobrazowo terenie Bukowiny nad górską rzeką, która w sytuacjach zagrożeń bywa nieprzewidywalna. Inspiracją do przygotowania projektu są smutne doświadczenia zarówno mieszkańców gmin partnerskich, którzy doświadczyli skutków katastrof, jak i ratowników – jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych borykających się ponadto z podstawowymi brakami sprzętowymi oraz lukami w zakresie wiedzy teoretycznej i praktycznej w sferze profesjonalnej ochrony przeciwpowodziowej.
O potrzebach, sposobach skutecznego działania, oraz wzajemnej współpracy, przedstawiciele partnerów projektu jak i strażacy dyskutowali podczas wspólnych uroczystości strażackich, zawodów sportowo – pożarniczych i ćwiczeniach. W wyniku tych kontaktów, przedstawiciele partnerów projektu podjęli decyzję o współpracy w zakresie wspólnego przygotowania projektu oraz współdziałania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przeciwdziałania zagrożeniom poprzez udzielenie pomocy strażakom w zakresie wyposażenia w sprzęt ratowniczy (jednostki OSP działające na terenie gmin partnerskich nie dysponują żadnym sprzętem specjalistycznym w zakresie ochrony przeciwpowodziowej), a także stworzenia warunków do przeprowadzenia szkoleń i ćwiczeń przyczyniających się zwiększenia skuteczności działania w sytuacji zagrożeń.
Z uwagi na przedmiot projektu, zostanie zacieśniona i sformalizowana wzajemna współpraca pomiędzy jednostkami OSP z obu stron granicy co przyczyni się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, turystów i gości oraz ochrony ich życia , zdrowia i mienia. Dodatkowym efektem projektu będzie wyposażenie w nowoczesny sprzęt ratowniczy jednostek OSP spełniający standardy ratownictwa w UE oraz działający w oparciu o wypracowane w trakcie realizacji projektu procedury.