Aktualności

Cykl szkoleń taktyczno-operacyjnych z zakresu ochrony przeciwpowodziowej
2012-03-06
 

- Ratowanie i ewakuacja osób tonących oraz zagrożonych z powierzchni cieku wodnego, a także zwierząt i mienia przy użyciu sprzętu pływającego oraz asekuracyjnego;
- Sposoby dostarczania wody i żywności osobom odciętym od zaopatrzenia, przy użyciu sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej
- Umacnianie wałów przeciwpowodziowych przy użyciu sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej, a także metody usuwania zatorów znajdujących się na mostach oraz ochrona brzegów rzeki przed niszczeniem.
- Prowadzenie działań pompowych, mających na celu likwidacje rozlewiska oraz współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi, pomocniczymi oraz instytucjami rządowymi i samorządowymi.
- Prowadzenie działań z ratownictwa wodnego i lodowego na terenie rzeki Kysuca oraz zapoznanie z wyposażeniem służącym do prowadzenia tych działań.
- Likwidacja skutków wycieków substancji ropopochodnych na akwenie wodnym oraz zapoznanie z wyposażeniem przeznaczonym do ich likwidacji.


 
Zdjęcia ze wspólnych szkoleń dostępne są tutaj